Εθελοντικός αποκλεισμός

Πρώτος 3 μήνες – δωρεάν

Επόμενο κάθε μήνα – 5 ευρώ

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά κάθε έξι μήνες


Τεχνική επίσκεψη στον πελάτη κατόπιν κλήσης – EUR 50.00 (Δωρεάν στη συλλογή εξοπλισμού)


Εξαιρετική εργασία του τεχνικού κατόπιν αιτήματος του πελάτη – EUR 50.00/ώρα